Viac

Hodina odborného kreslenia s iPadom

Hana Marková
odborné drevárske predmety  ·  SSOŠ Hviezdoslavova, Bardejov

Už 24 rokov som učiteľkou drevárskych odborných predmetov na Súkromnej strednej odbornej škole v Bardejove. Vyučujem väčšinou technické drevárske predmety žiakov študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. iPad som plánovala využiť na vyučovacej hodine odborného kreslenia u žiakov prvého ročníka spomínaného študijného odboru, kde sa okrem iného učia aj základy priestorového a pravouhlého zobrazovania telies a tak si svoje už získané teoretické vedomosti následne mohli vyskúšať aj prostredníctvom modernej digitálnej technológie. V treťom a štvrtom ročníku štúdia už títo študenti budú kresliť technické výkresy len prostredníctvom digitálnej technológie, a to v programe TurboCAD.

Spolu so študentmi sme si prezreli rôzne aplikácie pre iPad, ktoré by sme mohli využiť na našej hodine odborného kreslenia. Prezreli sme si popis CAD aplikácií ako AutoCAD, CADraw, GnaCAD, Geometry Pad, Updraw – create 2D CAD drawing, či UVCAD – CAD 2D drawing. Nakoniec sme sa rozhodli pre použitie aplikácie CADraw, ktorú sme do iPadu nainštalovali a mohli sme začať kresliť. Za cieľ sme si určili nakresliť jednoduchý základný technický výkres jednoduchšieho priestorového telesa. Postupovali sme nasledovne:

  1. Otvorili sme program CADraw a ako prvé sme si cez nástroj Úsečka a Zaoblenie nakreslili návrh jednoduchého priestorového telesa, pričom kliknutím na jednotlivé úsečky sme zadali ich presné hodnoty rozmeru pomocou numerickej klávesnice na ploche.
  2. Následne sme podľa pravidiel technického zobrazovania telies nakreslili nárys, bokorys a pôdorys už nakresleného 3D telesa cez nástroje Úsečka, Obdĺžnik a Zaoblenie, opäť kliknutím na jednotlivé úsečky sme zadali ich presné hodnoty skutočného rozmeru pomocou numerickej klávesnice na ploche a body spojili.
  3. Na vytvorenie jednotlivých rezov pohľadov sme si cez nástroj Úsečka nakreslili najskôr čiary rezných rovín a cez Úsečka a Text ich označili šípkami a popisom písmenami veľkej abecedy. Následne sme opäť podľa pravidiel technického zobrazovania telies nakreslili rez nárysu, rez bokorysu a rez pôdorysu, pričom kliknutím na jednotlivé úsečky sme zadali ich presné skutočné hodnoty rozmeru pomocou numerickej klávesnice na ploche a body spojili. Plochy rezov sme vyšráfovali.
  4. Na záver sme jednotlivé pohľady telesa okótovali, a to iba základnými kótami. Na okótovanie sme použili opäť kreslenie cez úsečky a text. Hodnoty jednotlivých kót sú udané v milimetroch v skutočnej veľkosti samozrejme bez uvedenia skratky mm, teda v mierke M 1:1.
Pohľad na priestorové teleso
Výsledný technický výkres
Výsledný technický výkres

Práca na iPade žiakov bavila, brali to viac ako hru a zábavu, nie ako školskú nutnosť, povinnosť. Doteraz na hodinách odborného kreslenia kreslili vždy iba ručne, ceruzou, pravítkom a šablónou. A teraz si to isté vyskúšali aj prostredníctvom modernej technológie.

Nevýhodou, ale zároveň aj výhodou bolo to, že k dispozícii sme mali iba jeden iPad, takže každý žiak sa na kreslení výkresu podieľal svojou časťou práce. Žiakov študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby je na hodine odborného kreslenia len sedem, takže nebol problém spolupracovať a čiastkovo sa podieľať na nakreslení jedného spoločného technického výkresu.

Prostredníctvom iPadu si študenti vyskúšali navrhovanie a kreslenie geometrických telies v grafickom programe CADraw, získali základný prehľad o danej aplikácii, o jej nastaveniach, základných možnostiach pre 2D kreslenie a tvorbu základnej výkresovej dokumentácie. A musím povedať, že táto spoločná školská práca ich bavila a tešila, nakoľko je to kolektív, ktorý rád spolupracuje a učí sa niečo nové.

Hana Marková
odborné drevárske predmety  ·  SSOŠ Hviezdoslavova, Bardejov

Tipy na aplikácie k článku

Z katalógu sa nepodarilo načítať žiadne aplikácie.

Ďalšie články