Štatút súťaže „Využi digitálny príspevok a vyhraj s Asimisterom“

Tento štatút upravuje pravidlá súťaže „Využi digitálny príspevok a vyhraj s Asimisterom“. Tento štatút súťaže bude uverejnený na internetovej stránke TRACO Computers s.r.o. www.tabletdoskoly.sk .

1. Organizátor súťaže

TRACO Computers s.r..o., so sídlom Kukučínova 3, 921 01 Piešťany,  IČO: 31421652, DIČ: 2020395652, IČ DPH: SK2020395652, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, ďalej len ako „organizátor“.

2. Účel

Účelom súťaže je propagácia TRACO Computers s.r.o., odmena a motivačná súťaž pre zákazníkov, a zvýšenie záujmu o Digitálny príspevok na produkty, ktoré sa s pomocou tohto príspevku dajú zakúpiť v predajni Traco Computers.

3. Trvanie a miesto konania súťaže

Začiatok súťaže: 1.6.2023. Koniec súťaže: 30.6.2023

4.   Médiá určené pre súťaž

Za účelom zberu súťažných príspevkov bola vytvorená podstránka Reddit: Otvoriť Reddit

Propagačná súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Reddit a nie je s ňou nijako spojená.

5. Základný princíp súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže je vygenerovať si povolanie budúcnosti cez umelú inteligenciu umiestnenú na stránke TRACO Computers, tabletdoskoly.sk/digitalnyziak, a následné umiestnenie vygenerovaného textu na vyššie spomenutom Reddite. Ďalej je potrebné využitie digitálneho príspevku na nákup produktov v TRACO Computers predajni.

6. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v posledný deň nákupu využila digitálny príspevok na nákup produktov a vie sa preukázať číslom tohto preukazu.

Súťaže sa nesmú zúčastniť :

  • zamestnanci organizátora súťaže,
  • podnikatelia spolupracujúci s organizátorom súťaže na príprave, organizovaní a zabezpečení súťaže,
  • zamestnanci, členovia orgánov alebo spoločníci osôb uvedených v písm. a) alebo b) vyššie,
  • osoby blízke osobám uvedeným v písm. a), b) alebo c) podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa týchto bodov, tak nárok tejto osoby (výhercu) na výhru zaniká. Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba (výherca) bude zo súťaže vylúčená a predmetná výhra bude následne odovzdaná v poradí ďalšiemu vyžrebovanému účastníkovi súťaže (náhradníkovi výhercu) v poradí určenom podľa tohto štatútu.

7. Výhra a odovzdanie výhry

Výhry v súťaži sú nasledovné, pričom každá cena je v množstve 1 kus:

1. cena: Apple AirPods (3rd generation) with MagSafe Charging Case

2. cena: JBL Charge 5  reproduktor

3. cena: Marshall Emberton BT reproduktor

4. cena: APPLE BEATSX EARPHONES BLUE - slúchadlá

5. cena: JBL GO 3 reproduktor

6. cena: JBL GO 3 reproduktor

7. cena: JBL GO 3 reproduktor

8. cena: Apple AirTag

9. cena: Apple AirTag

10. cena: Apple AirTag

Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry prebieha vo videu na Youtube, ktoré bude zverejnené v spolupráci s influencerom Asimisterom, a následným kontaktovaním výhercu cez sociálnu sieť Reddit. Výhry budú výhercom zaslané doporučene poštou, alebo odovzdané osobne, a to v období do 1 mesiaca po oznámení výsledkov súťaže.

8. Osobné údaje

V súlade s Nariadením EP a R (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, organizátor ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, číslo karty výhod, emailová adresa, telefón, adresa na doručenie zásielky na účel evidencie súťažiacich, správy, vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry.

Organizátor do troch mesiacov od ukončenia súťaže osobné údaje účastníkov súťaže zlikviduje. Organizátor primeraným spôsobom uchováva osobné údaje výhercov pre účely daňové, účtovné a archivačné. Organizátor súťaže je oprávnený v rámci vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov súťaže zverejniť osobné údaje výhercov (v rozsahu: iniciály mena a priezviska, obec bydliska) na svojej internetovej stránke, alebo na www.tracocomputers.sk. Organizátor neprenáša osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Organizátor nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania spracúvaných osobných údajov. Účastník súťaže a výhercovia majú všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú v Pravidlách ochrany osobných údajov, ktorých aktuálna verzia je dostupná na webovej stránke www.tracocomputers.sk

9. Súdne vymáhanie výhier v súťaži

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. Vecné ceny nie je možné vymeniť za finančnú výhru. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení, organizátor súťaže. Výhra presahujúca sumu 350 EUR vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

10. Úprava a zmena pravidiel súťaže

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť štatút súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade rozporu medzi pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom platí znenie pravidiel a podmienok súťaže uvedených v tomto štatúte.

11. Zodpovednosť za škodu

Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania účastníka súťaže vznikne organizátorovi súťaže alebo ostatným účastníkom súťaže akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Reddit nemá voči nim v súvislosti s touto súťažou žiadne záväzky a za priebeh súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť.

12. Všeobecné ustanovenie

Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov podľa § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor súťaže má povinnosť oznámiť výhercovi výšku výhry pri jej odovzdaní. Výhry do 350 EUR s DPH sú v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od dane oslobodené.

Podmienky boli zverejnené 29.5.2023